Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/1051957

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)