Δ.ΑΣΦ./929/1206151 - 15/10/2018

Δ/νση Ασφάλισης


Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ από την ιδιότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 ν. 4488/2017