Δ.ΑΣΦ.535/1262030/22/10/2019

Διεύθυνση Ασφάλισης

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000