Δ. ΑΣΦ. 468/853514 - 12/06/2017

Δ/νση Ασφάλισης

Διευκρινίσεις σχετικά με τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α΄ για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους Τρίτων Χωρών