997346 - 17/08/2018

Δ/νση Απονομής Συντάξεων
Μετατροπή σύνταξης λόγω αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/77, όπως ισχύει