57485/03-02-2023

Γενική Διεύθυνση Εισφορών 
Διεύθυνση Εισφορών  Μισθωτών
Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών

Γενικό Έγγραφο 

Αριθμ. πρωτ.: 57485/03-02-2023
Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για την καταβολή ενισχύσεων μέσω συστήματος (voucher) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4918/2022.