131641/24-06-2020

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επί των αμοιβών Δ.Σ..