125301/19-06-2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ποσοστό αναπηρίας μετά από άσκηση προσφυγής σε ΒΥΕ