Διαγωνισμοί

Νοέ
29
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,  
προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #122.305,29€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #151.658,56 €# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για τα έτη 2022-2023 για την προμήθεια:
  
Α. πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της Θεσσαλίας, ποσού  #94.798,71€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #117.550,40 €# συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Νοέ
26
2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης, νέων κιγκλιδωμάτων, αντικατάσταση των εξωτερικών στηλών αποχέτευσης, αλλαγή κουφωμάτων και κατασκευή θερμομόνωσης δώματος ιδιόκτητου κτηρίου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Αγίου Μηνά 11 στο Ηράκλειο της Κρήτης

Νοέ
22
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.782,00€ πλέον ΦΠΑ (15.846,60€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων που στεγάζουν δομές του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στην Π.Ε. Κεφαλληνίας για τα έτη 2021-2022

Νοέ
18
2021

Περίληψη Διακήρυξης και Τεύχη Δημοπράτησης του έργου

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Νοέ
15
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έτος 2022 για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion στα κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e - ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Νοέ
05
2021

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Επαναληπτική Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης Παροχής υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 170 Ανθρωποωρών, με απολογιστική χρέωση, για το Πληροφοριακό Σύστημα τ. ΤΕΑΥΕΚ (TCM) του e-ΕΦΚΑ, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης από πλευράς του Φορέα για ένα (1) ακόμα έτος, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.

Οκτ
25
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 78/21)

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων,για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ταινιών και αναλωσίμων Backup για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Συστημάτων του e-ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης20.050,60€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 24.862,74€ συμπ/νου ΦΠΑ 
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οκτ
18
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης Παροχής υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 170 Ανθρωποωρών, με απολογιστική χρέωση, για το Πληροφοριακό Σύστημα τ. ΤΕΑΥΕΚ (TCM) του e-ΕΦΚΑ, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης από πλευράς του Φορέα για ένα (1) ακόμα έτος, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.

Οκτ
11
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) προϋπολογισθείσας δαπάνης #325.115,54€# (τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι #403.143,27 €# (τετρακοσίων τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών ευρώ και είκοσι επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, από την υπογραφή της σύμβασης και για τα έτη 2022-2023, που αφορά την προμήθεια:

Οκτ
08
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για δύο (2) έτη για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – κλιματισμού στα κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e – ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).