Διαγωνισμοί

Οκτ
23
2020

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων

Διακήρυξη  Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε έτοιμο πακέτο λογισμικού, παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων στο νέο σύστημα, εκπαίδευση χρηστών και παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης από τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία για χρονικό διάστημα τριάντα ενός (31) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης για ένα (1) επιπλέον έτος από την λήξη της Σύμβαση

Οκτ
22
2020

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση της Τοπικής Διεύθυνσης Γρεβενών του e-ΕΦΚΑ.  

Οκτ
22
2020

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση της Δ΄ Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης.  

Οκτ
20
2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έγχρωμου ψηφιακού συστήματος σάρωσης – αναπαραγωγής & εκτύπωσης σχεδίων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 9.350,00 € πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ (ή 11.594,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
(ΦΓ30/20)

Οκτ
13
2020

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου κτιρίου για τη στέγαση της Β' Τοπικής Δ/νσης ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ του e-ΕΦΚΑ

Οκτ
12
2020

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση μέρους της Α΄ Τοπικής Διεύθυνσης Έβρου στην Αλεξανδρούπολη.  

Οκτ
05
2020

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη επαναληπτικού  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 973.790,32 €  πλέον ΦΠΑ (ποσό 1.207.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) για τη μακροχρόνια μίσθωση εξήντα (60) αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ  σε ολόκληρη την Ελλάδα από τις κατά τόπους Περιφερειακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με κύριο έργο τη μεταφορά προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε(5) ετών, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη κοστολόγηση του κύκλου ζωής του προϊόντος (άρθρο 87 του Ν.

Οκτ
02
2020

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού μόνο σε κτίρια που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (ιδιόκτητα και μισθωμένα) αλλά και σε ιδιόκτητο κτίριο του e-ΕΦΚΑ το οποίο εκμισθώνει προς δημόσιο φορέα (Υπουργείο Εργασίας), για χρονικό διάστημα ενός έτους με μονομερές δικαίωμα του Φορέα για παράταση για ένα (1) επιπλέον έτος.  
 (ΦΠΥ 24/Ε19)

Σεπ
30
2020

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 308.220,14 € πλέον ΦΠΑ (ποσό 382.192,98€ συμπ/νου ΦΠΑ) για τα έτη 2021-2022 για την προμήθεια:  πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ καθώς και του ιδιόκτητου κτιρίου του e-ΕΦΚΑ το οποίο εκμισθώνει προς δημόσιο φορέα (Υπουργείο Εργασίας) για τα έτη 2021-2022: #239.500,00€# πλέον ΦΠΑ ήτοι 296.980,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.και  καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά, φορτηγά και μοτοποδήλατα) που ανήκουν στις Κεντρικές Υπηρεσίες του

Σεπ
29
2020

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτήρια που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στην Αττική, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος