Διαγωνισμοί

Μάρ
12
2021

Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων (εκτιμώμενης αξίας 82.853,00€ πλέον ΦΠΑ), για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών συσκευών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των δομών του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας για το έτος 2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής (για το κάθε είδος)

Μάρ
10
2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίριο στο
οποίο στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που υπάγονται στην αρμοδιότητα της
ΠΥΣΥ Κρήτης, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως
31/10/2021.

Μάρ
10
2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των
αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ e-ΕΦΚΑ
ΦΠΥ 75/20

Μάρ
09
2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης επί της οδού Αριστοτέλους 15-17, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη, που υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας, για χρονικό διάστημα από 01-04-2021 έως 31-10-2021.

Μάρ
08
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη καθώς και την παροχή υπηρεσιών επισκευής (μετά των απαιτούμενων υλικών – ανταλλακτικών ) των Συστημάτων μέσων ενεργητικής Πυροπροστασίας , σε κτίρια (ιδιόκτητα και μισθωμένα ) που στεγάζουν υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής e-ΕΦΚΑ όπου την ευθύνη των εγκαταστάσεων αυτών έχει ο e-ΕΦΚΑ με την αναλογική συμμετοχή στο κόστος των άλλων φορέων που συστεγάζονται για χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) έτους, με δικαίωμα π

Μάρ
05
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 163.155,82€ πλέον ΦΠΑ (ποσό 202.313,22€ συμπ/νου ΦΠΑ) για το έτος 2021 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κ.

Μάρ
05
2021

Πρόσκληση για την Προμήθεια Οργάνων Μετρήσεων, Οργάνων Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων καθώς και Οργάνων και Μέσων Ατομικής Προστασίας, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση για την Προμήθεια Οργάνων Μετρήσεων, Οργάνων Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων καθώς και Οργάνων και Μέσων Ατομικής Προστασίας, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Μάρ
01
2021

Απόφαση τρίτης μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: "Αποκατάσταση τοπικών βλαβών οπλισμού & σκυροδέματος των όψεων στο Ζ' Υποκ/μα Μισθωτών Θεσ/νίκης"

Απόφαση τρίτης μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: “Αποκατάσταση τοπικών βλαβών οπλισμού & σκυροδέματος των όψεων στο Ζ' Υποκ/μα Μισθωτών Θεσ/νίκης"

Φεβ
24
2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών από πιστοποιημένους εκτιμητές, εκτίμησης της μισθωτικής αξίας έντεκα (11) ακινήτων ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ και μελέτης αξιοποίησης με εκτίμηση της μισθωτικής αξίας τριών (3) ακινήτων ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Φεβ
18
2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.596,00€ πλέον ΦΠΑ (ποσoύ 45.379,04€ συμπ/νου ΦΠΑ) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου και των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών του ΠΕΔΥ και για την προμήθεια καυσίμων κίνησης βενζίνης (απλή αμόλυβδη) για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά) που ανήκουν στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2021.