Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου :  Συστ. αρ. ΕΣΗΔΗΣ:216153 (ΑΔΑΜ: 23PROC013362153)

Τίτλος:  Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Ηπείρου και Κέρκυρας, για χρονικό διάστημα 24 (εικοσιτεσσάρων) μηνών, και με δικαίωμα προαίρεσης του Φορέα για παράταση έως 12 (δώδεκα) επιπλέον μήνες.

Ημ/νία Διενέργειας:  12/10/2023

Προϋπολογισμός:  274.050,00 €   €  χωρίς ΦΠΑ 24%  339.822,00  € συμπ/νου ΦΠΑ 24%

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ημ/νία Δημοσίευσης:  6/9/2023

Τύπος: Διακήρυξη

Στοιχεία επικοινωνίας : Δημήτριος Μαλάμης, Αλέξανδρος Νάκας, Αικατερίνη Ράπτη 2651034984