Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Φακελ:    ΦΓ 50/20

Τίτλος: Πρόσκληση για την προμήθεια: 
I. Αναλωσίμων Εκτυπωτών & Αναλωσίμων ενός εκτυπωτή – σχεδιογράφου για την κάλυψη αναγκών του e-ΕΦΚΑ (προϋπολογισθείσα δαπάνη 16.200,00 € πλέον ΦΠΑ ή 20.088,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ) και
II. Αναλωσίμων/Ανταλλακτικών για το Πολυμηχάνημα-Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα LEXMARK X950de της Κ.Υ ΚΕΑΟ, για το υπόλοιπο του 2020 (προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.100,00 € πλέον ΦΠΑ ή 2.604,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ)
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 18.300,00 € πλέον ΦΠΑ ή 22.692,00 € συμπ/νου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/11/2020

Προϋπολογισμός: #18.300,00#€ πλέον ΦΠΑ,  ήτοι #22.692,00#€ συμπ/νου ΦΠΑ 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & YΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ 

Τύπος: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 9/11/2020