Πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς

Αρ. Φακέλου:      Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης  48408/30-1-2023 (AΔΑΜ: 23PROC012051051)    

Τίτλος: Πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς  για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις δομές της Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης του e-Ε.Φ.Κ.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (κατόπιν έρευνας αγοράς), προϋπολογισθείσας  δαπάνης 29.968,00€ χωρίς ΦΠΑ (37.160,32€ συμπ/νου ΦΠΑ).    

Ημ/νία Διενέργειας: 13/2/2023    

Προϋπολογισμός: 37.160,32 (συμπ/νου ΦΠΑ)  

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ      

Κύρια Κατηγορία: Προμήθειες    

Ημ/νία Δημοσίευσης: 31/1/2023    

Τύπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    

Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τηλ : 2810-303567