Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Αρ. Φακέλου:  ΦΓ 9Ε/21

Τύπος: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  (σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Τίτλος:  Πρόσκληση για την Προμήθεια Οργάνων Μετρήσεων, Οργάνων Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων καθώς και Οργάνων και Μέσων Ατομικής Προστασίας, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με συλλογή προσφορών.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων ανά είδος. 

Ημ/νία Διενέργειας: 09/04/2021

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Προϋπολογισμός: Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 4.539,70€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 5.629,23€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

Ημ/νία Δημοσίευσης: 30/03/2021

Στοιχεία επικοινωνίας : e- Ε.Φ.Κ.Α.    (Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, ισόγειο κτιρίου)