Πρόσκληση για προμήθεια (ΦΓ 97/22)

Αρ. Φακέλου:  ΦΓ 97/22

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΓΑΘΩΝ

Τύπος: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Τίτλος: Πρόσκληση για την προμήθεια 3.000 τεμαχίων αντισηπτικών gel χεριών, 1.000 ml, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού 11.100,00€, πλέον ΦΠΑ ή 11.766,00€,συμπ/νου ΦΠΑ 6%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως   ισχύει.  ΦΓ97/22      

Προϋπολογισμός:11.100,00€, πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 03/10/2022

Καταληκτική ημερομηνία: 06/10/2022 

Τόπος κατάθεσης προσφορών:e- Ε.Φ.Κ.Α.    (Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, ισόγειο κτιρίου)