Πρόσκληση για προμήθεια (ΦΓ 64/20)

Αρ. Φακέλου:   ΦΓ 64/20

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΓΑΘΩΝ

Τύπος: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Τίτλος: Πρόσκληση για την προμήθεια: 
α) 8.000 τμχ Επιτραπέζιων Ημερολογίων (γυριστά βάσης) έτους 2021 (Ομάδα Α), προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 4.800,00€ πλέον ΦΠΑ (ή 5.952,00 συμπ/νου ΦΠΑ) β) 130 τμχ Ημερολογίων/Ατζεντών (δερματίνη) έτους 2021 (Ομάδα Β), προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 435,50 € πλέον ΦΠΑ (ή 540,02 συμπ/νου ΦΠΑ),ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 5.235,50€ πλέον ΦΠΑ (ή 6.492,02 συμπ/νου ΦΠΑ)   

Προϋπολογισμός: #5.235,50 €# πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι #6.492,02€ # συμπ/νου Φ.Π.Α.) 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 19/11/2020

Καταληκτική ημερομηνία: 24/11/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 π.μ.