Πρόσκληση για προμήθεια

Αρ. Φακέλου:  ΦΓ 51Ε/20

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & YΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ 

Τίτλος: Επαναληπτική Πρόσκληση για την προμήθεια, αναλωσίμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τους τεχνικούς υπαλλήλους του Τμήματος Συντήρησης της Διεύθυνσης Στέγασης, για την υλοποίηση εργασιών στα κτίρια που πραγματοποιούνται μεταστεγάσεις κεντρικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, ως προς την ομάδα Α και Β της υπ.αρ.:301785/16-11-20 πρόσκλησης,  με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/16, όπως ισχύει, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

       

 Η  συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 17.926,00€ πλέον ΦΠΑ, (ήτοι 22.228,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1413 «Είδη συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων».

  • ΟΜΑΔΑ Α: Αναλώσιμα υλικά για τους τεχνικούς δικτύων voice/data, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.954,50€ πλέον ΦΠΑ (18.543,58€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%)  CPV : 32520000-4 «Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών»
  • ΟΜΑΔΑ Β: Αναλώσιμα υλικά για τους τεχνικούς δομικών εγκαταστάσεων κτιρίων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.971,50€ πλέον ΦΠΑ (3.684,66€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) CPV : 44200000-2 «Δομικά υλικά»

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

                                                                                                         

Προϋπολογισμός: #17.926,00€#€ πλέον ΦΠΑ,  ήτοι #22.228,24 € #€ συμπ/νου ΦΠΑ 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 04/01/2021