Πρόσκληση για προμήθεια

Αρ. Φακέλου:  ΦΓ 51/20

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & YΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ 

Τίτλος: Πρόσκληση για την προμήθεια, αναλωσίμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τους τεχνικούς υπαλλήλους του Τμήματος Συντήρησης της Διεύθυνσης Στέγασης, για την υλοποίηση εργασιών στα κτίρια που πραγματοποιούνται μεταστεγάσεις κεντρικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/16, όπως ισχύει, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η  συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.960,00€ πλέον ΦΠΑ, (ήτοι 24.750,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), και θα βαρύνει ΚΑΕ 1413 «Είδη συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων». Οι κωδικοί είδους κατά CPV είναι:

  • ΟΜΑΔΑ Α (Υλικά για τους τεχνικούς δικτύων vice/data): 32520000-4 «Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών»
  • ΟΜΑΔΑ Β (Υλικά για τους τεχνικούς δομικών εγκαταστάσεων κτιρίων): 44200000-2 «Δομικά υλικά»
  • ΟΜΑΔΑ Γ (Υλικά για τους τεχνικούς υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων): 44115210-4 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων»

 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός: #19.960,00#€ πλέον ΦΠΑ,  ήτοι #24.750,40#€ συμπ/νου ΦΠΑ 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 16/11/2020