Πρόσκληση για προμήθεια

Αρ. Φακέλου:  ΦΓ 29/20

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & YΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ 

Τύπος: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Τίτλος: Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού ψηφιοποίησης και επεξεργασίας μικροφιλμ/μικροφισών του αρχείου συνταξιοδοτικών φακέλων ΤΑΠ-ΔΕΗ προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 15.640,00 € πλέον ΦΠΑ (19.393,60 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Κωδικός CPV: 38654000-4 «Συσκευές ανάγνωσης μικροφίλμ και μικροφωτοδελτίων».

Προϋπολογισμός: #15.640,00#€ πλέον ΦΠΑ,  ήτοι #19.393,60#€ συμπ/νου ΦΠΑ 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 17/7/2020