ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡ 5 ΑΡ 118 Ν 4412-2016

Αθήνα,   02 / 01/ 2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019

 

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) διά της Διεύθυνσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις της παρ. 5 του αρ. 118 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2019,
 

ΚΑΛΕΙ
 

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του ΕΦΚΑ (ως Αναθέτουσας Αρχής), σε μία ή περισσότερες κατηγορίες έργων / μελετών ως εξής:


 

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ και ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες (κατ. 02)
  2. Αρχιτεκτονικές μελέτες (κατ. 06)
  3. Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (κατ. 07)
  4. Στατικές μελέτες (κατ. 08).
  5. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (κατ. 09).
  6. Ενεργειακές Μελέτες (κατ. 14)
  7. Τοπογραφικές μελέτες (κατ. 16)
  8. Γεωτεχνικές μελέτες (κατ. 21)

 

Β. ΕΡΓΑ

  1. Οικοδομικές εργασίες.
  2. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

 

να υποβάλλουν σχετική αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα) στην γραμματεία της Δ/νσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ (Ιπποκράτους 19, Τ.Κ. 10679, Αθήνα, 4ος όροφος).


Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, επί του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡ. 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016» είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, έως και την 27 / 01 / 2019 (δηλαδή 20 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης).


Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου (για τις περιπτώσεις των μελετών και της παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) και ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού Μητρώου (για τις περιπτώσεις των έργων).

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
Λ. ΣΕΜΠΟΣ

 

 

Συνημμένα: