Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΠΥ 59/23)

Αρ. Φακέλου:      ΦΠΥ 59/23

Τίτλος: Πρόσκληση σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ενός κτιρίου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Αγ. Φιλοθέης 13 στην Αθήνα για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) επιπλέον έτη, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει».    (ΦΠΥ 59/23)

Προϋπολογισμός:  #9.010,00€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #11.172,40€# συμπ/νου ΦΠΑ.

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Διενέργειας: 28/09/2023

Καταληκτική ημ/νία υποβολής των προσφορών: 28/09/2023

Ημ/νία Δημοσίευσης: 18/09/2022

Τύπος:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες: Καρακάσης, Αλεξόπουλος αρ.τηλ. 210-36 66 013 / 210 37 29 772