Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΠΥ 48/22)

Αρ. Φακέλου:  ΦΠΥ 48/22 Αρ.Πρωτ.: 212306/10-05-2022  

Τίτλος:   Πρόσκληση σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού οικοπεδικών εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ για την πρόληψη πυρκαγιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,μετά από Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει

Προϋπολογισμός: 29.300,00€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #36.332,00€# συμπ/νου ΦΠΑ.

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης: 10/05/2022

Ημ/νία Διενέργειας: 16/05/2022

Τύπος:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες: Τσολακίδου Μαρία, Αλεξόπουλος Ηλίας αρ.τηλ. 210 36 66 010 /  210 37 29 772