Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΠΥ 122/22)

Αρ. Φακέλου:   ΦΠΥ 122/22  (Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 564974/30-11-22)

Τίτλος:   Πρόσκληση σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης μισθωτικής/αγοραίας αξίας οκτώ (8) ακινήτων ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  (ΦΠΥ 122/22)

Προϋπολογισμός: 12.330,00 € πλέον του νομίμου ΦΠΑ (15.289,20 συμπ/νου ΦΠΑ)

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης: 30/11/2022

Ημ/νία Διενέργειας: 14/12/2022

Τύπος:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες: Τσολακίδου Μαρία, Αλεξόπουλος Ηλίας (Αρ.τηλ.210-3666010, 210-3729772)