ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΦΓ 70/23)

Αρ. Φακέλου: ΦΓ 70/23

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΓΑΘΩΝ

Τύπος: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΑΡΘ.118 Ν.4412/2023

Τίτλος: Πρόσκληση για την «Προμήθεια και τοποθέτηση/αντικατάσταση περσίδων σκίασης σε κτίρια που στεγάζονται/μεταστεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στην Αττική, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή έως εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης»  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 

Προϋπολογισμός: 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ (37.200,00  € συμπ/νου ΦΠΑ) 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 06/10/2023 

Καταληκτική ημερομηνία: 17/10/2023 

Τόπος κατάθεσης προσφορών:e- Ε.Φ.Κ.Α.    (Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, ισόγειο κτιρίου)