Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΓ 27/24)

Αρ. Φακέλου    ΦΓ 27/24

Θέμα: Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για την προμήθεια 8 αδειών χρήσης πακέτου λογισμικού διαχείρισης υλοποίησης δημοσίων έργων με υπηρεσίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του εν λόγω λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.              

Ημ/νία Διενέργειας:  17/06/2024

Προϋπολογισμός: 18.500,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 22.940,00€ συμπ/νου ΦΠΑ

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘEIA ΑΓΑΘΩΝ

Ημ/νία Ανάρτησης (ΚΗΜΔΗΣ) : 10/06/2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/6/2024

Τύπος: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο)