Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΓ 1Ε/22)

Αρ. Φακέλου:   ΦΓ 1Ε/22

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία:  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Τύπος: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Τίτλος: Πρόσκληση  για τη μακροχρόνια μίσθωση (operating leasing) για τέσσερα (4) έτη (48 μήνες) ,ενός (1) αυτοκινήτου το οποίο θα καλύπτει τις μετακινήσεις του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ σε όλη την Ελλάδα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προϋπολογισμός: 27.720,00€ πλέον ΦΠΑ     (ή 34.372,80€ συμπ/νου ΦΠΑ) 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 10/05/2022

Καταληκτική ημερομηνία: 20/05/2022 

Τόπος κατάθεσης προσφορών:e- Ε.Φ.Κ.Α.    (Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, ισόγειο κτιρίου)