ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την προμήθεια υλικών και ειδών χρωματισμού για την κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους σε κτίρια  όπου στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στο νομό Αττικής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016 όπως ισχύει και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των υλικών και των ποσοτήτων αυτών.     (ΦΓ36/24)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 12/06/2024 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημ/νία Διενέργεια: 12/6/2024

Προϋπολογισμός: 7.488,52€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (9.285,76€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ 

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    

Ημ/νία Ανάρτησης (ΚΗΜΔΗΣ): 3/6/2024    

ΤύποςΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΘ.118 Ν.4412/2023  

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: e-ΕΦΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22,    Τ.Κ. 106 71 -ΑΘΗΝΑ- ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210 3729519, 210 3666016