ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης:   509828/8-4-2024 (AΔΑ: 99ΘΟ46ΜΑΠΣ-ΖΙΤ

Τίτλος: Πρόσκληση για την υπηρεσία μεταφοράς αρχείου και εξοπλισμού από το κτίριο επί της Λ. 62 Μαρτύρων 117 στο κτίριο επί της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 176 του e-ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/16 όπως ισχύει), προϋπολογισθείσας δαπάνης #2.000,00€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #2.480,00€# συμπ/νου ΦΠΑ.

Ημ/νία Διενέργειας: 20/04/2024    

Προϋπολογισμός: 2.480,00 (συμπ/νου ΦΠΑ)

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κύρια Κατηγορία:    Υπηρεσίες

Ημ/νία Δημοσίευσης: 8/04/2024 

Τύπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  τηλ : 2810-303567