Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Φακέλου:   ΦΠΥ 9Ε/23 (Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 280072/06-06-23)

Τύπος: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος:  Επαναληπτική Πρόσκληση σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής σε πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, ηλεκτροκίνητα ρολά και συναφή αντικείμενα, στα κτίρια που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στο νομό Αττικής, καθώς και σε κτίρια αρμοδιότητας της Κεντρικής Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.             (ΦΠΥ 9Ε/23)                                                                      

Ημ/νία Διενέργειας: 13/06/2023  

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός: 30.000,00 € πλέον του νομίμου ΦΠΑ (37.200,00 συμπ/νου ΦΠΑ)

Ημ/νία Δημοσίευσης: 07/06/2023

Στοιχεία: Καρακάσης Παναγιώτης, Αλεξόπουλος Ηλίας (Αρ.τηλ.210-3666013, 210-3729772)