Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Φακέλου:   ΑΔΑ : 6Ι7Δ46ΜΑΠΣ-8ΑΠ    ΑΔΑΜ: 22PROC010633798

Τίτλος:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων παροχής  υπηρεσιών : 1. Τεχνικού Ασφαλείας  2. Ιατρού Εργασίας  για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αν. Μακεδονίας & Θράκης για το έτος 2022 αρχομένης από την υπογραφή της,  με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης για το έτος 2023, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός: 12.792,00 € πλέον ΦΠΑ

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης: 26/05/2022

Ημ/νία Διενέργειας: 27/06/2022

Τύπος:  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Πληροφορίες: Μαλαμίτσας Δημήτριος 2531059200 Μαυρίδης Νικόλαος 2531059212