Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης:  208848/6-5-2022

Τίτλος: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών:  1) ιατρού εργασίας και 2) τεχνικού ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ  χωρικής  αρμοδιότητας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Κρήτης  για χρονικό διάστημα  δυο (2) ετών, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού  #18.792,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ ήτοι #23.302,08# ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ημ/νία Διενέργειας: 24/05/2022

Προϋπολογισμός: 23.302,08 €

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης: 09/05/2022

Τύπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πληροφορίες:  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  τηλ : 2810-303567