Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Φακέλου:   ΦΠΥ 69/21 (Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 331737/01-09-21)

Τίτλος: Πρόσκληση σύναψης σύμβασης για την παροχή έκτακτων υπηρεσιών απολύμανσης σε κτίρια στα οποία στεγάζονται οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ στην Αττική, που έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό COVID-19, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 6 (παρ. 10) του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.

Ημ/νία Διενέργειας: 10/09/2021

Προϋπολογισμός: 11.000,00 € πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. (13.640,00 συμπ/νου ΦΠΑ)

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης: 1/9/2021

Τύπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες:  Σερεβέτα Κων/να, Αλεξόπουλος Ηλίας (Αρ.τηλ.210-3666052, 210-3729772)