Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Φακέλου: ΦΠΥ 32/19 (Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 112220/31-03-21)

Τίτλος: Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης Παροχής υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και του λογισμικού της Κεντρικής Ασφαλούς Διάταξης Έκδοσης και Διαχείρισης Ψηφιακών Πιαστοποιητικών, Cosign FIPS/CC, που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 12 στην Αθήνα, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με διακαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλεόν συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. 

Προϋπολογισμός: #14.000,00 €# πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. (#17.360,00# συμπ/νου ΦΠΑ)

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Διενέργειας: 09/04/2021

Ημ/νία Δημοσίευσης: 31/03/2021

Τύπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες:  Ξυλογιάννη Θεοδώρα (Αρ.τηλ.210-3666314, 210-3729772)