Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Φακέλου: ΦΓ 7/20

Τίτλος:  Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, εβδομήντα (70) σαρωτών εγγράφων (Scanners) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων που επίκειται να ενταχθούν στην «ΙΡΙΔΑ».

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 29/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. 

Προϋπολογισμός: 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘEIA ΑΓΑΘΩΝ 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 12/5/2020

Τύπος: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες:e-Ε.Φ.Κ.Α. (Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671, Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, 5ος όροφος)