Πρόσκληση

Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 550307/22-11-2022    

Τίτλος: Πρόσκληση για την υπηρεσία επισκευής τηλεφωνικού κέντρου Bosch της Β΄ Τοπικής Δ/νσης Ηρακλείου του e-ΕΦΚΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρθ. 118 Ν. 4412/16), προϋπολογισθείσας  δαπάνης 2.420,00€ πλέον ΦΠΑ (3.000,80€ συμπ/νου ΦΠΑ)         

Ημ/νία Διενέργειας: 1/12/2022    

Προϋπολογισμός: 3.000,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ    

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     

Κύρια Κατηγορία: Παροχή υπηρεσιών    

Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/11/2022    

Τύπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    

Στοιχεία επικοινωνίας:  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τηλ: 2810-303567