Πρόσκληση

Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης:   550491/22-11-2022    

Τίτλος: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς  για «υπηρεσία αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων» των δομών χωρικής αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρθρ. 118 Ν.4412/16) , προϋπολογισθείσας  δαπάνης 2.000,00 € άνευ ΦΠΑ (2.480,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) για το έτος 2022.  

Ημ/νία Διενέργειας: 1/12/2022    

Προϋπολογισμός: 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών    

Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/11/2022

Τύπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    

Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τηλ : 2810-303567