Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Αριθμός Φακέλου:  ΦΓ 57/19
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ
Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ
Τύπος:  Συνοπτικός

Τίτλος: Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 2.000 αναλογικών ενσύρματων τηλεφωνικών συσκευών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την πανελλαδική κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στις οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ για το έτος 2020 και με κριτήριο επιλογής  τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Ημ/νία Δημοσίευσης : 03/03/2020

Ημ/νία Διενέργειας : 17/03/2020

Προϋπολογισμός: #40.000,00#€  πλέον ΦΠΑ 

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες : Ε.Φ.Κ.Α., (Αγ. Κων/νου 8,  Τ.Κ. 104 31, Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 213 Τμήμα Πρωτοκόλλου της Δ/νης Προμηθειών)