Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Αριθμός Φακέλου:  ΦΠΥ 25Ε/19
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κύρια Κατηγορία: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τύπος:  Συνοπτικός

Τίτλος: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την εκτύπωση του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (ΔΔΔ) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΕΦΚΑ, για τρία (3) έτη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/02/2020

Ημ/νία Διενέργειας : 11/03/2020

Πληροφορίες: Μπίντζα Νίκη  αρ.τηλ. 210-3729 506


Προϋπολογισμός: #52.500,00#   πλέον ΦΠΑ ή  #55.650,00# συμπ/νου ΦΠΑ.