Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Αριθμός Φακέλου :

39/18 

Τμήμα :

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & YΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία :

Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος :

Διακήρυξη 
Aνοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού πιθανής δαπάνης #22.875,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την επαύξηση της επεξεργαστικής ισχύος και ενίσχυση της λειτουργικότητας του VoIP τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1555 και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης-συντήρησης του αναβαθμισμένου τηλεφωνικού κέντρου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών του Ε.Φ.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημ/νία Δημοσίευσης :

21/12/2018

Ημ/νία Διενέργειας :

31/01/2019

Προϋπολογισμός: (αναλυτικά βλ. ανακοίνωση)

#22.875,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ ή #28.365,00# € συμπ/νου ΦΠΑ.