Παροχή διευκρινίσεων επί της αρ. πρωτ. 100120-22.03.2021 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού καθαριότητας