Παροχή διευκρινίσεων επί της 107743-23.03.2021 Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού