Παροχή διευκρινήσεων επί της με αριθ. πρωτ.111189/31-03-21 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη Διασύνδεση του e- ΕΦΚΑ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση