Επαναληπτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων

Αρ. Φακέλου: Αρ. Πρωτ.: 299107/27-6-2022     Συστ. αρ. ΕΣΗΔΗΣ:163839

Τύπος: Διακήρυξη

Κύρια Κατηγορία:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Τίτλος: Επαναληπτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: Προμήθεια και εγκατάσταση ημικεντρικών συστημάτων κλιματισμού τεχνολογίας VRV VRF για την κάλυψη των αναγών των δομών αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κ. Μακεδονίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημ/νία Διενέργειας: 15/6/2022

Τμήμα: ΠΥΣΥ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός:  #232.128,00€# συμπ/νου ΦΠΑ 24% Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: #187.200,00€#

Ημ/νία Δημοσίευσης: 27/6/2022

Στοιχεία επικοινωνίας :   Παρασκευοπούλου Μαρία 2310294704, Γρηγοριάδου Αικατερίνη 2310294772