Επαναληπτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Αρ. Φακέλου:    Αρ. Πρωτ.:  Συστ. αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 181765

Τίτλος: Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #11.440,00€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #14.185,60€# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για την προμήθεια:  πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2023.

Προϋπολογισμός: Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #11.440,00€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #14.185,60€# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για την προμήθεια:  πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2023.

Τμήμα: Συντονισμού και Υποστηρίξης της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κύρια Κατηγορία: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Ημ/νία Δημοσίευσης: 13/01//2023

Ημ/νία Διενέργειας: Ηλεκτρονική   αποσφράγιση στις 02/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Τύπος:  Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων

Πληροφορίες: Ωρολογά Τερψιθέα  τηλ. 22310 56221