Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΠΥ 12Ε/22)

Αρ. Φακέλου:  ΦΠΥ 12Ε/22 Αρ.Πρωτ.: 190211/11-04-2022  

Τίτλος:   Επαναληπτική Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης-Τεχνικής Υποστήριξης (Product Support) τεσσάρων (4) παλαιότερα αποκτηθέντων Αδειών Χρήσης του προιόντος "Oracle GoldenGate" για ένα (1) έτος (ΦΠΥ 12Ε/22)

Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #14.240,00€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #17.657,00€# συμπ/νου ΦΠΑ.

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης: 21/04/2022

Καταληκτική ημ/νία υποβολής των προσφορών:  5/5/2022, 14.30μ.μ

Τύπος: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πληροφορίες: Αννουσάκη, Αλεξόπουλος αρ.τηλ. 210-37 29 689 /  210 37 29 772