Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης : 365280 /22-09-2021

Τύπος:  Ανοικτή Διαδικασία αρ. 27 Ν.4412/2016 κάτω των ορίων

Κύρια Κατηγορία:    Προμήθεια 

Τίτλος: Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 133.340,00€ πλέον ΦΠΑ (165.295,60€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων που στεγάζουν δομές του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στις Π.Ε. Αχαΐας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου για τα έτη 2021-2022

Ημ/νία Διενέργειας: 13/10/2021 

Τμήμα: ΠΥΣΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προϋπολογισμός: 133.340,00 πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 22/09/2021

Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: 07/10/2021 -15:00

Στοιχεία Επικοινωνίας:Δανέλη Βασιλική
2610344788