Έλεγχος όψεων και εκτέλεση εργασιών αποκατάστασής τους για άρση επικινδυνότητας σε κτίρια ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ στην Αθήνα

Τίτλος: Έλεγχος όψεων και εκτέλεση εργασιών αποκατάστασής τους για άρση επικινδυνότητας σε κτίρια ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ στην Αθήνα


Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης : 793887/05-06-2024


Α.Δ.Α. Διακήρυξης : 65ΟΘ46ΜΑΠΣ-ΡΣΚ


ΑΔΑΜ Διακήρυξης : 24PROC014880281


Προϋπολογισμός : 1.400.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)


CPV : 45443000-4 «Εργασίες πρόσοψης»


Τόπος εκτέλεσης του έργου : Αττική (Κωδικός NUTS: EL30)


Διατάξεις : Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.


Κριτήριο Αξιολόγησης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.


Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 8/7/2024, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ..


Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9/7/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ..