Διευκρίνιση για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ θερινής περιόδου 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Διευκρίνιση για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ θερινής περιόδου 2022 επί της υπ’ αρ. πρωτ. 222922/09-05-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010551550, ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΣΗΔΗΣ: 158995, ΦΠΥ 33/22) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση του e-ΕΦΚΑ, για τη θερινή περίοδο 2022