Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του e - ΕΦΚΑ με θέμα "Διαγωνισμός για την εκμίσθωση για χρονικό διάστημα 30 ετών (με δυνατότητα παράτασης 10 έτη) με επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης του ακινήτου επί της οδού Ζαλόκωστα 7"

Σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 6.1 της Διακήρυξης του e-ΕΦΚΑ με θέμα «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΕΤΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 10 ΕΤΗ) ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7», διευκρινίζονται τα εξής:

α)      «Ο Υποψήφιος θα πρέπει, είτε:
να είναι ο ίδιος, ως νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτοτελώς, Διαχειριστής ξενοδοχείου (Hotel Operator) με τεκμηριωμένη εμπειρία, κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη (2016 - 2020) συνεχώς, στη λειτουργία και διαχείριση τριών (3) τουλάχιστον ξενοδοχείων 4* ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων αντίστοιχης κατάταξης, ένα εκ των οποίων υποχρεωτικά θα έχει δυναμικότητα από 20 έως 40 δωμάτια και θα είναι πόλεως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό...»

Στην ανωτέρω παράγραφο η λέξη «τουλάχιστον» αναφέρεται στον αριθμό των ξενοδοχείων τα οποία δεν μπορούν να είναι λιγότερα των τριών (3). Δεν αναφέρεται  στον αριθμό των αστεριών. 

β) Το γεγονός ότι σε μια ένωση νομικών προσώπων ή κοινοπραξία, της οποίας τα μέλη, δηλαδή τα νομικά πρόσωπα έχουν την ίδια μετοχική σύνθεση και τα μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων είναι ίδια, δεν αποτελεί κώλυμα ώστε από κοινού και συμπληρωματικά να πληρούν τους όρους  «Επάρκειας εμπειρίας και ικανότητας» του Διαγωνισμού.