Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ( ΦΠΥ 60/21)

Αρ. Φακέλου:   ΦΠΥ 60/21

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης:  33008/30-08-2021  

Τύπος: Συνοπτικός Διαγωνισμός

Κύρια Κατηγορία:   Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος:Διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ), Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ.Τ.) και Συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), που βρίσκονται εγκατεστημένα σε κτίρια του νομού Αττικής, όπου στεγάζονται Οργανικές Μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Ημ/νία Διενέργειας: 14/09/2021 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός: #70.332,80€# συμπ/νου 24% ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 31-08-2021

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 13/9/2021 και ώρα 14:30

Στοιχεία επικοινωνίας : Αννουσάκη Σ. αρ.τηλ. 210-3729689/ 210-3729772