Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΦΓ 19/21)

Αρ. Φακέλου: ΦΓ 19/21

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 135421/15-04-2021

Τίτλος: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια α)Υγρών καθαρισμού και β)Υλικών καθαρισμού για την κάλυψη των αναγκών των Οργανικών Μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ για δύο(2) έτη, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 52.863,00€ πλέον ΦΠΑ (ή 65.550,12€ συμπ/νου ΦΠΑ) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Τμήμα Α-Υγρά καθαρισμού: 16.980,00€ πλέον ΦΠΑ , Τμήμα Β- Υλικά καθαρισμού: 35.883,00€ πλέον ΦΠΑ.      ( ΦΓ 19/21)

Ημ/νία Διενέργειας: 27/04/2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/04/2021

Προϋπολογισμός: #52.863,00#€ πλέον  Φ.Π.Α.

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘEIA ΑΓΑΘΩΝ 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 15/04/2021

Τύπος: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: e- Ε.Φ.Κ.Α.    (Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, ισόγειο κτιρίου)